The wait will now end. This is the final moment..

Main Cast:
Youzen/Seigen Myodou Shinkun
Taikobo/Bou
Nozomi Mochizuki
Kou Tenka
Tou Sengyoku
Genshi Tenson
Kurama/Minamino Shuuichi/Youko
Hiei
Yuusuke Urameshi
Kuwabara Kazuma
Botan
Koenma
EnmaMain Story

Rebirth Prologue: Death
Rebirth Chapter 1