Document Title Taikobo
Suupuushan
Dakki
Shinkouhyou
Chuuou
Ki Hatsu(Buou)
Taiitsu Shinjin
Gyokutei Shinjin
Fugenn Shinjin
Kou Tenka
Kou Tenshou
Kou Hiko(Buseiou)
Bunchuu